Sports newscast Monday, Nov. 5 Sports newscast Monday, Nov. 5
Skedline sports host Raven Smith reports on the top sports stories for Monday, Nov. 5. Sports newscast Monday, Nov. 5

Skedline sports host Raven Smith reports on the top sports stories for Monday, Nov. 5.

Raven Smith-Grange